Gors

Over Gors
Welkom bij Gors, mensgerichte ondersteuning. Aan huis en op diverse locaties in Zeeland bieden wij zorg en ondersteuning bij wonen, werken, dagactiviteiten, leren en vrijetijdsbestedingen aan meer dan 800 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zo kunnen zij een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Cliënten kunnen volop participeren, zo bestaat één Centrale CliëntenRaad (CCR) die alle cliënten vertegenwoordigt. Daarnaast zijn per subregio cliëntenraden actief waarin gezamenlijke belangen worden besproken. Binnen Gors bieden gemotiveerde, betrokken en kleurrijke mensen zorg en ondersteuning aan kleurrijke mensen, als zij er om vragen. Onze medewerkers stimuleren de zelfredzaamheid. De mens staat daarbij altijd centraal.

Visie
Ieder mens moet tot zijn recht kunnen komen. Gors biedt daarom specialistische ondersteuning en zorg aan mensen die op welke wijze dan ook worden belemmerd in hun maatschappelijke participatie. De behoeften van de mens staan daarbij centraal, niet de handicap. Gors kiest voor een betekenisvolle relatie met de klant. Vanuit deze visie:

  • Kent ieder mens eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid regie te voeren over het leven.
  • Erkennen wij de behoefte van mensen om op deze en andere terreinen ondersteund te worden.
  • Erkennen wij daarbij in eerste instantie de rol van verwanten en het sociale netwerk.
  • Zijn wij specialist in de ondersteuning van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Bevorderen we daarmee de kwaliteit van bestaan

Werken bij Gors
www.gors.nl/vacatures

Gors

Contactgegevens

Stationspark 24
4462 DZ Goes
0113 273 333
info@gors.nl
www.gors.nl

Volg ons: