SMWO

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio

Samen met burgers en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk geven we vorm aan het Sociaal Domein. SMWO beschikt over een unieke combinatie van welzijnswerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.

Welzijnswerk
Welzijnswerk is gericht op het collectief. We bieden en faciliteren mogelijkheden voor ontmoeting en activering. We ondersteunen burgerinitiatieven en maken gebruik van de eigen kracht van bewoners. Sterke en zwakke burgers verbinden we met elkaar. We ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen projecten en activiteiten op het gebied van sociaal-cultureel werk, leefbaarheid in de wijk, breedtesport en vrijwilligerswerk.

Maatschappelijk werk
Maatschappelijk werk is een laagdrempelige eerstelijnsvoorziening die beschikbaar is voor iedereen van 0 tot 100 jaar. We bieden hulp, ongeacht persoonlijkheidskenmerken en achtergrond van de cliënt. De maatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt cliënten om de regie over hun eigen leven te behouden of terug te krijgen. Indien nodig wordt er specialistische hulp ingeschakeld. We hebben te maken met een breed scala aan problematiek en hulpvragen, zoals financiële problemen, opvoedingsproblemen, relatieproblemen, huiselijk geweld en andere psycho-sociale problemen.

Cliëntondersteuning
SMWO biedt met cliëntondersteuning gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning aan cliënten en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Nadat de ondersteuningsbehoefte in kaart is gebracht, wordt er samen met de cliënt naar passende mogelijkheden gezocht. De cliëntondersteuners kunnen helpen bij uiteenlopende vragen. Zij bieden zorg en hulpverlening op gebieden zoals werk, school, wonen, opvoeden, sport en bewegen. We streven ernaar dat cliënten zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen meedoen.

Onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning
Voor de hele provincie Zeeland biedt SMWO onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuning aan. Iedereen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en zijn of haar netwerk, kan een beroep doen op deze kosteloze ondersteuning.

SMWO

Contactgegevens

's-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK  Goes
0113 277 111
info@smwo.nl
www.smwo.nl

Volg ons: