Stichting Intervence

Missie
Elk kind veilig! Dat is onze missie. Het liefst blijvend.

Kerntaak

  • Wij zijn er om: kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd, gezinnen met problemen te ondersteunen en te versterken en de regie te voeren over hulpverlening.
  • We komen alleen in actie als het echt nodig is: op verzoek van wijk/gebiedsteams in de gemeenten* of op verzoek van de kinderrechter** 

* in drangkader; zonder uitspraak van de kinderrechter en ter voorkoming daarvan.
**  in dwangkader = als gecertificeerde instelling uitvoeren van, door kinderrechter uitgesproken, maatregel.

Visie
Elk kind heeft het recht op een veilig en vertrouwd 'thuis'. Een omgeving die veiligheid, geborgenheid en stimulans biedt, waardoor het zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen en zijn plek kan innemen in de maatschappij.  Waar ouders/verzorgers hierin tekort schieten, krijgen zij professionele ondersteuning. Niet door de rol in het gezin over te nemen en tekortkomingen te compenseren, maar door consequente begeleiding en door de juiste hulp in te schakelen. In het uiterste geval wordt de verantwoordelijkheid overgedragen. Want in alle gevallen geldt dat we vertrekken vanuit een vaste ondergrens: de veiligheid van het kind is nooit onderhandelbaar.

Doelgroepen

  • Gezinnen waarbij de veiligheid in het geding is.
  • Jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd.
  • Gezinnen waarbij er sprake is van jeugdcriminaliteit.
  • Gezinnen waarbij veiligheid in het geding is en waarbij langdurige inzet van hulpverlening niet heeft geleid tot gewenst resultaat en waarbij besmettingsgevaar op omgeving groot is.
  • Gezinnen waarbij sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Medewerkers
Onze medewerkers zijn professionals op het snijvlak van complexe opgroeisituaties en veiligheid. Dat moet ook wel: zij moeten alle, ook subtiele, signalen opvangen en interpreteren. In onzekerheid kritieke beslissingen nemen als de veiligheid van het kind in het gedrang is.

Ambitie
We willen een regionale, maatschappelijke organisatie zijn, met gezinsgerichte medewerkers, die intensief multidisciplinair samenwerken en waarvan de expertise stevig verankerd is in de regio.

Stichting Intervence

Contactgegevens

Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg
0118 677 600
info@intervence.nl
www.intervence.nl

Deel met: