Stichting Klaver4 zorg en welzijn

Onze Visie
Klaver4 gelooft in haar eigen capaciteiten en die van de klant. De al aanwezige competenties vormen de basis voor het hulpverleningstraject. Zorg moet haalbaar zijn en dicht liggen bij het kunnen van de klant. Dan is er kans van slagen in het traject. Werken aan kleine stappen voorwaarts en behouden van behaalde vaardigheden om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten. Creatief omgaan met het invullen van zorgvragen, afwijken van al bestaande zorgprocessen om zorg passender en effectiever te maken.

Klaver4 is een belangrijk schakel in de zorgketen in de regio. Samenwerking met zorgpartners draagt bij aan een volledig hulpverleningstraject. Klaver4 is ervan overtuigd dat het bieden van juiste zorg en het preventief handelen in het voorliggend veld de manier is om langdurige hulpverleningstrajecten te voorkomen.

Zorg draait om mensen en niet om papieren. Efficiënte inzet van zorg en administratie staat voorop. Samenwerking met partners die het werk efficiënter maken is een must.

Onze Missie
De zelfstandigheid van de klanten zodanig vergroten dat zij kunnen functioneren in de huidige maatschappij zonder of met minimale ondersteuning van hulpverleningstrajecten.

Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.

Onze Klantbelofte
Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij. klanten functioneren zelfstandig of met enige ondersteuning binnen de huidige maatschappij

Op sociaal gebied:

  • familiaire contacten onderhouden
  • vriendschappelijk contacten aangaan en onderhouden
  • netwerk voor ondersteuning onderhouden
  • omgang met anderen op school of werk
  • sociale omgangsvormen kennen en kunnen uitvoeren naar bekenden en onbekenden
  • emotieregulering
  • conflicthantering
  • Eigen inzet vergroten om gewenste doelen te behalen
  • Omgaan en mogelijk accepteren van gestelde diagnose en bijhorende mogelijkheden en beperkingen
  • Zelfstandig kunnen wonen met alle daarbij horende vaardigheden zoals koken, wassen, financiën, huishouden, planning etc.

We halen eruit wat erin zit , we zijn duidelijk over wat wel en niet lukt.

Werken vanuit mogelijkheden van de klant:
waar ben je al goed in en wat kunnen we daarmee al bereiken en vergroten. Beperkingen in kaart brengen en zoveel mogelijk verkleinen en accepteren. We geven niet zomaar op en zetten alle kennis en kunde in om de klant zo goed mogelijk te helpen, zijn bereid om hierin samen te werken met ketenpartners of om ons dienstaanbod aan te passen. Zorg die nodig is voor de klant waar wij geen kennis voor in huis hebben, hierin gaan wij eerlijk het gesprek aan met de klant.
Doelen die niet haalbaar of (nog) te hoog gegrepen zijn voor de klant en/of het systeem, hierbij gaan wij eerlijk het gesprek aan met de klant.

We gaan met iedereen in gesprek - we verwijzen door en iedere klant op zijn plaats.
Wij verwijzen door naar een andere partner in zorg als wij de kennis of kunde voor de juiste zorg niet in huis hebben. We pakken iedere zorgvraag op binnen onze kennis en kunde en doen al het mogelijke om de juiste zorg voor de klant in te zetten.

De klant behoudt de regie
De inzet van Klaver4 is niet dwingend, de klant houdt de regie. De zorg is vrijwillig gekozen door de klant. De inzet van Klaver4 gaat in overleg met de gemeente en de klant, hierin is flexibiliteit om tot een juiste zorginzet te komen van belang.

Ons werkgebied
Ons werkgebied omvat de regio’s West Noord-Brabant en Zeeland. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Woensdrecht, daarnaast hebben wij een klein kantoor in Hulst.
Het bieden van zorg vanuit Klaver4 gebeurt in samenwerking met tal van partners, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen. Onze professionals spelen een belangrijke en herkenbare rol in regionale netwerken.

Medewerkers
We werken met een multidisciplinair team, dit betekent dat zij zijn opgeleid op verschillende vakgebieden; van verpleegkunde tot pedagogisch. Vanuit verschillende invalshoeken kan op zorgvragen worden ingezet. Dit maakt ons pakket aan kennis groot.

Stichting Klaver4 zorg en welzijn - zorgaanbod
Vanuit zorgplan wordt begeleiding georganiseerd waarbij de mogelijkheden van de zorgvrager, het gezin en het netwerk een centrale rol spelen. Doel is om het de klant weer zelfstandig te laten functioneren in zijn of haar leven. U kunt de begeleiding financieren vanuit een indicatie uitgegeven door de gemeente, door een PGB of particuliere gelden.

Individuele begeleiding aan huis
Middels individuele begeleiding biedt Klaver4 begeleiding aan zowel het hele gezin als aan de individuele zorgvrager. De begeleiding is afgestemd op de hulpvraag van de zorgvrager en is vaak gericht op vragen rondom het zelfredzaam worden/blijven. De hulpvragen zijn te vinden op gebieden zoals, het vormgeven van vrijetijdsbesteding, het aanbrengen van structuur en organisatie in het dagelijks leven, het omgaan met diverse sociale relaties en het opzetten van een sociaal netwerk, het accepteren van of het om leren gaan met een stoornis, seksualiteit etc.. Daarnaast wordt door middel van de individuele begeleiding de gezinssituatie ondersteunt bij bijvoorbeeld opvoedingsvragen. Tijdens begeleiding wordt er gerapporteerd en worden er evaluatiemomenten ingepland om de voortgang van de zorg te bespreken, zo nodig bij te stellen of af te sluiten.

Binnen deze vorm van begeleiding wordt er gewerkt met verschillende arrangementen. Vanuit welk arrangement er zorg ingezet gaat worden hangt af van de zorgzwaarte. Hoe complexer de zorgvraag, hoe meer zorg er nodig is om de gestelde doelen te behalen.

Weekendopvang
Onder professionele begeleiding nemen jongeren deel aan een weekend met leeftijdsgenoten. Tijdens dit weekend wordt de thuissituatie ontlast. De jongeren kunnen werken aan hun individuele doelen. Zij oefenen onder andere met vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld koken, budgetbeheer, ADL, keuzes maken, sociale vaardigheden etc. De jongeren trekken een heel weekend met elkaar op en leren rekening te houden met elkaar. In een ongedwongen sfeer worden door de aard van activiteiten contacten en vriendschappen gemakkelijker aangegaan of worden eigen mogelijkheden en onmogelijkheden sneller herkend. Natuurlijk is er daarnaast ruimte voor ontspanning tijdens gezamenlijke maaltijden of bv. een spel.

Diagnostiek en behandeling
Klaver4 heeft een samenwerkingsverband met 'Ine de Visscher-de Roeck' en met 'Marcia Kinder- en jeugdpsychologie' voor psychologische en/of orthopedagogische diagnostiek en behandeling van jeugd en volwassenen. Via ons secretariaat van Klaver4 kan er een afspraak met beiden ingepland worden voor een intakegesprek.

Stichting Klaver4

Contactgegevens

Oostwal 1
4461 JT Goes
0164 615 345
info@klaver4.nl
www.klaver4.nl

Volg ons: